Wednesday, August 5, 2009

Sambutan Nisfu Sya'ban bukan dari sunnah?


Artikel ini merupakan Himpunan penulisan Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin yang terdahulu dicadangkan untuk bacaan bersempena bulan Rejab.

Agama wajib dipelihara ketulenannya supaya tidak berlaku campur aduk antara rekaan manusia dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jika agama boleh direka cipta, maka wahyu sudah tentu tidak diperlukan, juga Rasul tidak perlu diutuskan. Oleh itu Islam mengharamkan pembohongan di atas nama agama.

Dalam persoalan hadis, ramai kalangan kita yang begitu tidak berdisiplin dalam memetik hadis-hadis Nabi s.a.w., begitu juga dalam menghuraikannya. Sebahagiannya langsung tidak mengambil berat persoalan kethabitan iaitu kepastian di atas ketulenan sesebuah hadis.

Apa sahaja yang dikatakan hadis terus sahaja dibacakan kepada masyarakat tanpa meneliti takhrij dan tahqiq (keputusan) para ulama hadis terhadap kedudukannya.

Lebih malang ada yang menyangka apa sahaja yang dikatakan hadis maka pastinya sahih dan wajib diimani.

Dengan itu apa sahaja yang mereka temui daripada buku bacaan, yang dikatakan hadis maka mereka terus sandarkan kepada Nabi s.a.w. tanpa usul periksa, sedangkan mereka lupa akan amaran yang diberikan oleh baginda Nabi s.a.w. dalam hadis yang mutawatir: “Sesungguhnya berdusta ke atasku (menggunakan namaku) bukanlah seperti berdusta ke atas orang lain (menggunakan nama orang lain).

“Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim, dan selain mereka).

Berbohong menggunakan nama Nabi s.a.w. adalah satu jenayah yang dianggap sangat berat di dalam Islam. Perbohongan atau berdusta menggunakan Nabi s.a.w. adalah menyandar sesuatu perkataan, atau perbuatan, atau pengakuan kepada Nabi s.a.w. secara dusta, yang mana baginda tidak ada kaitan dengannya.

Ini seperti menyebut Nabi s.a.w. bersabda sesuatu yang baginda tidak pernah bersabda, atau berbuat, atau mengakui sesuatu yang baginda tidak pernah melakukannya.

Maka sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi s.a.w. sama ada perkataan, atau perbuatan atau pengakuan, maka ia disebut sebagai al-hadis.

Namun menyandar sesuatu kepada Nabi s.a.w. secara dusta, bukanlah hadis pada hakikatnya. Cuma ia disebut hadis berdasar apa yang didakwa oleh perekanya dan ditambah perkataan al-Maudu’, atau al-Mukhtalaq iaitu palsu, atau rekaan. Maka hadis palsu ialah: “Hadis yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. secara dusta, ia tidak ada hubungan dengan Nabi s.a.w.” (lihat: Nur al-Din Itr, Manhaj al-Nadq fi ‘Ulum al-Hadis, m.s.301, cetakan: Dar al-Fikr al-Mu‘asarah, Beirut).

Perbuatan ini adalah jenayah memalsu ciptakan agama, kerana Nabi adalah sumber pengambilan agama. Seperti seseorang yang memalsukan pasport di atas nama sesebuah kerajaan. Ia sebenarnya melakukan pembohongan dan jenayah terhadap kerajaan tersebut.

Kedudukan Nabi s.a.w. tentunya lebih besar dan agung untuk dibandingkan. Oleh itu dalam riwayat yang lain Nabi s.a.w. menyebut: “Jangan kamu berdusta ke atasku, sesiapa berdusta ke atasku maka dia masuk neraka.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Kata al-Hafizd Ibn Hajar al-‘Asqalani (meninggal 852H) dalam mengulas hadis ini: “Ia merangkumi setiap pendusta ke atas Nabi s.a.w. dan semua jenis pendustaan ke atas baginda.”

Mendengar

Maksudnya: “Jangan kamu sandarkan pendustaan ke atasku (menggunakan namaku)” (rujukan: Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bari, jld 1, m.s. 270, cetakan: Dar al-Fikr, Beirut).

Bukan sahaja membuat hadis palsu itu haram, bahkan meriwayatkannya tanpa diterang kepada orang yang mendengar bahawa ia adalah hadis palsu juga adalah sesuatu yang haram.

Kata al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H): “Tidak halal kepada sesiapa yang mengetahui ia hadis palsu meriwayatkannya dalam apa bentuk sekalipun, melainkan disertai dengan menerangkan kepalsuannya.” (Ibn al-Salah,‘Ulum al-Hadis, m.s. 98)

Misalnya di tanah air kita, didapati apabila munculnya bulan Rejab dan Syaaban maka hadis-hadis palsu mengenai bulan-bulan tersebut akan dibaca dan diajar secara meluas. Antaranya hadis: “Rejab bulan Allah, Syaaban bulanku dan Ramadan bulan umatku.”

Ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibn Jahdam. (lihat: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dha‘if, m.s. 95, cetakan: Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, Halab, Syria). Nama penuh Ibn Jahdam ialah Ali bin Abdillah bin Jahdam al-Zahid.

Ibn Jahdam meninggal pada tahun 414H. Beliau adalah seorang guru sufi di Mekah. Dia juga dituduh membuat hadis palsu mengenai solat Raghaib (iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab). (lihat: al-Imam al-Zahabi, Mizan al-‘Itidal fi Naqd al-Rijal,. 5, m.s. 173, cetakan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut).

Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H) menyebut: Ada beberapa golongan yang membuat hadis palsu, yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud (golongan sufi).

Mereka ini membuat hadis palsu dengan dakwaan untuk mendapatkan pahala. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas thiqah (kepercayaan) dan kecenderungan kepada mereka.

Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadis mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. Alhamdulillah. (Ibn al-Salah, ‘Ulum al-Hadis, m.s. 99)

Golongan penceramah, imam, khatib, dan media massa pula, ada menjadi ejen menyebarkan hadis-hadis palsu mengenai amalan-amalan yang dikatakan disunatkan pada bulan-bulan tersebut.

Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751H): Hadis-hadis mengenai solat Raghaib pada Jumaat pertama bulan Rejab kesemuanya itu adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah s.a.w.

Begitu juga semua hadis mengenai puasa bulan Rejab dan solat pada malam-malam tertentu adalah dusta ke atas Nabi s.a.w. Demikian juga hadis-hadis mengenai solat pada malam Nisfu Syaaban (kesemuanya adalah palsu).

Solat-solat ini direka selepas empat ratus tahun munculnya Islam (Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif, m.s. 95-98).

Sebenarnya hadis sahih mengenai kebaikan malam Nisfu Syaaban itu memang ada, tetapi amalan-amalan tertentu khas pada malam tersebut adalah palsu.

Gambar hiasan

Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Syaaban ialah: “Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hambaNya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh (orang benci membenci) (Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain).

Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Silsilah al-Ahadis al-Sahihah. (jilid 3, m.s. 135, cetakan: Maktabah al-Ma‘arf, Riyadh).

Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam berkenaan. Oleh itu, amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan dari ajaran Nabi s.a.w.

Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menjawab soalan berhubung dengan Nisfu Syaaban: “Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam Nisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam.”

Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid.

Mereka membaca surah Yasin dan solat dua rakaat dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabah, tabi‘in dan tabi’ tabi‘in). Ia satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus (al-Quran dan sunah) juga bercanggahan dan bertentang maknanya.

Ibadat

Perhimpunan (malam Nisfu Syaaban) seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas.

Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf al-Qaradawi, fatawa Mu‘asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan: Dar Uli al-Nuha, Beirut).

Inilah kenyataan Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh ulama umat yang sederhana dan dihormati.

Namun dalam masalah ini beliau agak tegas kerana ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Justeru, hadis-hadis palsu mengenai Rejab dan Syaaban ini hendaklah dihentikan dari disebarkan ke dalam masyarakat. Kita perlu kembali kepada agama yang tulen.

Hasil dari memudah-mudahkan dalam hal seperti ini maka muncullah golongan agama yang suka mendakwa perkara yang bukan-bukan.

Dengan menggunakan nama agama segala rekaan baru dibuat untuk kepentingan diri dan kumpulan. Islam tidak pernah memberi kuasa kepada golongan agama, atau sesiapa sahaja untuk mendakwa apa yang dia suka kemudian menyandarkannya kepada agama.

Agama kita rujukannya ialah al-Quran dan al-sunah yang dipastikan kesabitannya mengikut yang diputuskan oleh para ulama hadis. Kata al-Syeikh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah (seorang ulama hadis al-Azhar): “Masih ada para penceramah yang tidak ada ilmu hadis, sama ada ilmu riwayat atau dirayah (mengenai teks hadis).”

Mereka hanya membaca hadis apa yang mereka hafal dan dari tulisan-tulisan tanpa mengetahui kedudukan hadis tersebut.

Apa yang mereka pentingkan hanyalah reda orang ramai. Lalu mereka menyebut perkara yang berlebih-lebih, pelik dan ajaib yang Islam tiada kaitan dengannya.

Mereka ini sepatutnya dihalang dari berceramah, memberi nasihat dan bertazkirah. (Abu Syahbah, al-Wasit fi ‘Ulum wa al-Mustalah al-Hadis, m.s. 322, cetakan: Dar al-Fikr al-‘Arabi, Kaherah).

Saya menyeru diri sendiri, para penceramah, ustaz-ustaz, media elektronik dan cetak, bahkan semua pihak yang membaca sesuatu hadis memastikan kesahihannya dahulu. Semoga Rejab dan Syaaban tahun ini tidak dibaluti dengan pembohongan terhadap Nabi s.a.w.


dipetik dari: dr.maza.com

Rujukan tambahan:Minda Akob

Friday, July 10, 2009

Menangislah..

"Sesungguhya, sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada siapa yang dapat memberi petunjuk kepadanya"

kepada 'dia'..percayalah aku sentiasa disampingmu..

Menangislah..kerana kita selalu menitiskan air mata ini kepada mereka yang tak layak..
tapi menangislah sepuas-puasnya kepada Dia yang meberikan nikmat hidup ini. semoga kita sentiasa mendapat keredhaanya dan mendapat 'Mardhatillah' dalam hidup yang singkat ini.

Percayalah..kerana Allah telah janjikan bahawa 2 mata yang tak akan disentuh oleh api neraka
1) mereka yang menangis kerana bertaubat
2) mereka yang menjaga perbatasan semasa jihad
.Kau datang padaku seperti biasa

Kusambut bahagia dengan tangan terbuka
Kau balas dengan senyum seadanya
Kutahu ada sesuatu yang berbeza

Kau hanya diam seribu bahasa
Hanya matamu yang cuba berbicara
Bahwa saat ini hatimu terluka
Kau tahu ku ada di sini untukmu

Mencuba tak berkedip menahan tegar di hujung mata
Hingga kau pun tak kuasa, berderailah air mata
Dalam pelukku kau curahkan semua

Menangislah …
Kadang manusia terlalu sombong tuk menangis
Lalu untuk apa air mata telah dicipta
Bukan hanya bahagia yang ada di dunia
Menangislah …
Di bahuku kau berikanku kepercayaan
Bahwa laramu adalah haru biruku
Kerna aku adalah sahabatmu
Menangislah … (dibahuku ku disini untukmu)
Menangislah … (dibahuku kerna ku sahabatmu)

by; firdaus-menangislah

Saturday, June 13, 2009

Dia BUKTIKAN..KITA?


Penghijrahan Malek Noor
dari Utusan Online


MALEK Noor menangis ketika menceritakan segala dosa yang telah dilakukannya sepanjang merantau di Amerika dan Hong Kong.
SETELAH lebih 10 tahun tidak berjumpa dengan Malek Noor, 53, ternyata jaguh bina badan Asia peringkat heavyweight sebanyak enam kali ini amat berbeza daripada dulu.
Kalau dulu, apabila berjumpa mulutnya becok tak henti-henti bercakap pelbagai topik yang melucukan. Tetapi pertemuan minggu lalu menampakkan sisi lain Malek.
Sifat lucu dan becoknya hilang tiba-tiba dan yang nyata Malek hari ini tidak sama dengan Malek ketika baru berlakon filem Ujang pada akhir tahun 1980-an.
Perbualan petang itu berkisar tentang aktivitinya hari ini. Selain menjalankan perniagaan membekal barangan fitness di bawah syarikatnya Sportec's Divemate Sdn. Bhd. Malek juga berlakon dan kini sedang menjalani penggambaran drama Damak dengan memegang watak Tok Guru.

Perbualan yang rancak petang itu, tiba-tiba menjadi hening seketika apabila Malek membuka rahsia hidupnya yang selama ini dipendam tanpa pengetahuan sesiapa.
"Dalam hidup saya hari ini, sebenarnya saya hanya mencari satu sahaja iaitu keredaan Allah. Walau apa juga yang saya lakukan untuk hidup, kejujuran adalah penting.
"Setiap waktu dan ketika saya sentiasa berdoa kepada Allah semoga menerima ibadat saya, ampunkan dosa saya dan semoga Allah tetapkan iman saya dan menjadikan saya manusia yang soleh," kata Malek dengan suara sebak.

Siapa sangka, seorang jaguh bina badan yang nampak gagah dan perkasa tiba-tiba menjadi seorang yang boleh dikatakan 'lembik' tiba-tiba.
Di satu sudut ruang coffee house di sebuah hotel di pinggir kota, Malek yang mulanya bersemangat tiba-tiba menangis menceritakan dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum ini.
Dengan suara sebak dan mata berkaca, Malek Noor bercerita:
"Saya terlalu banyak buat dosa. Saya betul-betul insaf sekarang. Setiap saat dan ketika sentiasa berdoa semoga Allah mengampunkan dosa-dosa saya.

"Dulu saya jahat. Saya tidak ingat mati tapi...kini saya betul-betul insaf. Kini setiap waktu walau sesibuk mana pun saya akan hadkan sekurang-kurangya 10 minit untuk menunaikan solat.
"Saya terlalu banyak buat dosa. Saya makan dan minum benda-benda haram. Ya Allah betapa besarnya dosa saya. Saya takut, saya taubat dan saya menyesal.
"Andai waktu boleh berputar, saya ingin kembali zaman kanak-kanak. menjalankan kewajipan sebagai seorang Muslim yang sejati," luahnya.
zaman kanak-kanak

Mungkin ramai yang tidak tahu, ketika zaman kanak-kanak lagi Malek merupakan anak yang susah hendak berpuasa. Kalau berpuasa pun cuma di depan keluarga. Di belakang, Malek curi-curi makan dan minum. Tetapi itu di zaman kanak-kanak, apa yang dibuat mungkin manis didengar.

Bukan itu sahaja, malah sejak berusia 12 tahun dan sehingga umur meningkat 46 tahun, sebenarnya Malek tidak pernah berpuasa, apa lagi menunaikan solat lima waktu sehari.
"Saya lupa pada tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Saya tak sembahyang, saya tak berpuasa. Kesibukan saya merantau di Amerika dan Hong Kong selama lebih 30 tahun mengumpul harta kekayaan membuatkan saya lalai.

"Ya Allah betapa besarnya dosa saya. Saya tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Apa yang ada dalam fikiran saya hanya mencari harta dan nama.
"Sehinggalah suatu hari pada tahun 2002 semuanya berlaku tanpa saya duga. Ketika itu saya dengan berseluar pendek berdiri di Penthouse saya berdepan dengan bangunan KLCC.
"Tiba-tiba saya terdengar azan sayup dari masjid berhampiran dan meresap ke jiwa saya. Saat itu saya jadi tak tentu arah. Saya masuk ke rumah dan berpusing-pusing entah berapa kali dan saya tak tahu apa yang saya cari.

"Selepas berpusing-pusing macam orang gila, satu jam saya tak bertenaga. Saya menangis dan terus menangis. Tiba-tiba saya teringat sesuatu dan terus berwuduk kemudian menunaikan solat Maghrib. Esoknya saya ke Jalan Masjid India dan membeli pelbagai kitab mengenai Islam dan saya turut membeli sebuah al-Quran," cerita Malek.
Bagi Malek, walaupun keinsafan dan kesedaran itu datang ketika usianya 46 tahun, dia tetap bersyukur kerana tahu Allah masih sayangkannya. "Malam selepas saya bersolat taubat, saya bermimpi didatangi arwah ibu, Jariah Ahmad yang menaburkan bunga emas pada saya.
"Selepas peristiwa itu saya pergi semula ke Hong Kong tetapi bukan untuk menetap di sana. Sebaliknya saya uruskan pemindahan syer perniagaan KK Design dengan rakan kongsi sebab saya memang tidak mahu menetap di sana.

"Ketika itu saya sudah membuat keputusan, saya mahu menetap di Malaysia untuk mencari seorang Muslim yang soleh. Bukan itu sahaja, malah saya mahu menjejaki akar umbi budaya Melayu yang telah lama saya lupakan.
"Setelah semuanya selesai, sejak 2006 saya terus menetap di KL dan tidak lagi ke Hong Kong. Kini saya benar-benar merasakan hidup ini amat bahagia dan tenang.
"Dalam kotak fikiran saya, hanya mahu melakukan suruhan Allah dan berbakti kepada masyarakat. Saya tidak sanggup lagi hidup bergelumang dosa dan noda.
"Cukuplah apa yang saya dah lakukan selama ini. Saya benar-benar insaf. Sejak itulah semua piala yang saya menang sebagai Mr. Asia saya buang.

"Dulu rumah saya penuh dengan patung-patung, tapi...semua saya dah buang. Kini rumah saya hanya dihiasi ayat-ayat suci al-Quran.
"Saya amat bersyukur kepada Allah kerana sejak saya bertaubat, sudah tiga kali saya khatam membaca al-Quran. Bukan itu sahaja, malah sejak tahun 2006 saya sudah menunaikan puasa enam, syukur Alhamdulillah," kata Malek.
Kini kata Malek, walau apapun yang dilakukan oleh kawan-kawannya beliau tetap bersabar. Malah ada kawan yang meminjam duitnya dalam jumlah yang begitu banyak dan tidak mahu membayar semula, dia tidak pedulikan semua itu.

"Sekarang saya benar-benar reda dengan apa yang berlaku. Sama ada dia mahu bayar atau tidak, saya halalkan kerana bagi saya semua itu hanya harta dunia.
"Kini hidup saya mencari keredaan Allah. Insya-Allah saya akan tunaikan umrah tidak lama lagi dan jika diizinkan saya juga mahu menunaikan haji tahun ini," Malek menyambung cerita.
Menurut Malek, semua yang dilakukan kerana sedar Allah benar-benar sayangkannya dan menerima taubatnya.
Bukan itu sahaja, malah mimpi berjumpa arwah ibunya yang memimpinnya masuk ke Masjidil Haram dan terus sampai di depan Kaabah benar-benar menggamit hati dan nalurinya untuk ke sana.

"Selepas saya menunaikan rukun Islam yang kelima, jika ada jodoh saya mahu berumah tangga dan membina keluarga bahagia yang hidup berlandaskan Islam.
"Penghijrahan saya ini bukan sahaja memberi kesan kepada saya, malah adik beradik yang lain juga gembira. Sebab itu saya nasihatkan anak-anak saudara saya kalau buat jahat pun biarlah ada ruang untuk kita bertaubat di hati ini," kata Malek yang juga pernah membintangi filem Juara, Rimba Malam, Kelisa, Pendekar Mata Satu dan yang terakhir Sahabat pada tahun 1999.
MALEK Noor menangis ketika menceritakan segala dosa yang telah dilakukannya sepanjang merantau di Amerika dan Hong Kong.Oleh MUZLINA ABU BAKARmuzlina.bakar@utusan.com.my

Tuesday, May 26, 2009

Nikmat Syukur atau Bala?

Teringat suatu kisah yang betul mengajar..

Peristiwa ini berlaku semasa lawatan kelas ke Melaka, di balai cerap Al-Khawarizmi di Tanjung Bidara.

Alhamdulillah..pengalaman yang sangat bermakna, banyak perkara dapat dipelajari ketika lawatan ini berlangsung.


 

Dalam jam 6, ramai di antara kami yang mengeluh kerana lapar,

.Oleh kerna, asing dengan kawasan ini maka kami membuat keputusan

Untuk singgah di mana-mana kedai makan yang kami jumpa.


 

Menarik! Lokasi kedai makan kami menghadap sawah padi dan dapat lihat matahari terbenam..

Subhanallah indah sekali. Ketika sampai waktu sudah hamper senja..

Makanan di tempah, oleh sebab kami berjumlah 25 orang, maka terpaksa menunggu giliran agak lama.


 

Lama menunggu, hari semakin gelap, kelihatan serangga yang kami namakan 'kutu padi' .

Pada mulanya hanya sedikit yang kelihatan, lama kelamaan jumlah kutu padi semakin banyak di lampu2 kedai.

Subhanallah..luar biasa banyaknya seperti satu serangan atau bala. Sehingga lampu kedai terpaksa ditutup.

Tukang masak memasak makanan kami dalam gelap. Terpaksa..sebab terlalu banyak sehingga dapat saya katakana jika anda berjalan

Anda akan memijak kutu2 berkenaan seperti berjalan di atas kutu dan bukannya lantai.


 

Tak lama kemudian, makanan dihidangkan..

Ya Allah alangkah terkejutnya, kerana muncul kutu2 berkenaan keluar dari nasi, bukan satu dua tapi banyak..

Rasa tak lalu nak makan. Tapi, perut sangat lapar. Ada sahabat yang menolak untuk makan. Aku jua berbuat demikian, tapi

Setelah melihat ada sahabat yang cuba makan, aku mengambil kputusan untuk makan. Sambil makan tangan pantas mengeluarkan kutu yang menghalang

Nasik untuk masuk ke mulut, sehinggalah nasi di pinggan habis. (mungkin sebab sangat lapar, jika tak lapar aku pasti tak makan dan jadi hamba yang tak bersyukur..Thanx Allah)


 

Peristiwa ini betul2 meberi tarbiah pada diri serta sahabat yang lain. Teringat kisah Umar yang ingin mentarbiah pembesar yang kaya pada zaman pemerintahannya,

Umar menjemput pembesar berkenaan untuk bertandang di rumah tanpa mnghidang makanan sehingga ke petang dan membuatkan pembesar berkenaan sangat lapar. Kemudian

Umar memberikan bubur kosong dan pembesar itu makan dengan lahapnya sehingga habis. Tak lama kemudian Umar menghidangkan makanan mewah. Namun beliau menolak kerana sudah kenyang

Dan pembesar itu insaf atas kesalahannya selama ini yang suka makan makanan mewah.


 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Allah memang sentiasa menguji hambanya, tapi sejauh mana hambanya bersyukur atas ujian dan rahmatnya..

Renung2kan dan selamat beramal….


 

Wednesday, April 29, 2009

Korek telinga? nikmat atau azab


Sekali sekala bincang topik kesihatan menarik juga!

SEJAK kecil lagi kita telah didedahkan dengan kaedah mencuci telinga yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mereka yang lebih berusia daripada kita.

Baik dengan menggunakan putik kapas oleh mereka yang dikatakan tergolong dalam kategori moden, mahupun penggunaan benda-benda tajam atau secara spesifiknya pin rambut oleh mereka yang agak tradisional.

Kedua-duanya digunakan oleh mereka yang mempunyai niat dan tujuan mencuci telinga yang kononnya kotor dan tersumbat dengan tahi telinga.

Ada yang menjadikannya sebagai satu rutin atas dasar telinga perlu dicuci selalu dan ada juga yang telah menjadikannya suatu amalan yang tidak boleh ditinggalkan setiap kali selepas mandi disebabkan oleh kerana terlalu biasa dengan amalan mengorek telinga.

Bagi mereka yang tidak berapa berkemampuan pula, agak jarang mereka dapat merasai nikmat mengorek telinga dengan menggunakan putik kapas. Jauh sekali untuk menjadikannya sebagai rutin harian.

Lantas, golongan ini sering dianggap tidak pandai menjaga kebersihan diri kerana membiarkan tahi telinga terkumpul dalam lubang telinga.

Tanggapan salah

Mungkin suatu pendedahan atau maklumat baru yang agak mengejutkan sekiranya anda diberitahu bahawa penggunaan putik kapas sebenarnya bukan sahaja tidak mampu membersihkan telinga, bahkan ia boleh menyebabkan masalah gangguan pendengaran.

Itulah hakikat sebenarnya jika anda bertanya kepada pakar telinga di mana-mana klinik atau hospital swasta sekalipun.

Itu bukanlah suatu yang menghairankan kerana kepercayaan yang kurang tepat ini tidak begitu terdedah kepada masyarakat awam.

Hanya mereka yang mengalami masalah tersumbat tahi telinga sahaja yang mengetahuinya kerana tabiat mengorek telinga secara rutin inilah yang menjadi punca yang membawa mereka ke klinik berjumpa doktor.

Lilin telinga

Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sebaik-baik kejadian, lengkap dengan mekanisme yang membolehkan kita menjalani hidup yang selesa, walaupun tanpa pengunaan perkakasan tambahan.

Saluran telinga manusia mempunyai bahagian yang dilapisi kulit yang menghasilkan lilin telinga (ear wax).

Saluran telinga mempunyai struktur menyerupai rerambut halus di bahagian menghala ke luar, dan bahagian tanpa rerambut yang letaknya lebih ke dalam yang hampir dengan gegendang telinga.

Lilin telinga, yang ramai antara kita mengenalinya sebagai tahi telinga, terhasil daripada kelenjar yang terletak di bahagian yang lebih ke luar daripada keseluruhan salur telinga.

Majoriti dalam kalangan masyarakat menganggap lilin telinga ini kotor dan perlu dicuci, dan fahaman ini sebenarnya adalah salah!

Kesan mengorek telinga

Menjadi sesuatu yang lumrah bahawa apa sahaja yang dijenamakan sebagai ‘tahi’ itu perlu dicuci. Di sinilah timbulnya kesilapan yang pertama.

Lilin telinga terhasil daripada proses fisiologi dalam diri manusia. Amaun yang dihasilkan amatlah sedikit.

Apa yang menjadikannya banyak ialah tindakan kita yang sering mengganggu proses pencucian lilin telinga ini yang sepatutnya berlaku tanpa diganggu.

Rerambut halus yang terdapat dalam saluran telinga sebenarnya telah diprogramkan untuk ‘menyapu keluar’ lilin telinga ini.

Disebabkan itulah bagi mereka yang tidak menggunakan putik kapas, akan terasa seperti debu-debu berhampiran dengan kawasan cuping telinga.

Itu sebenarnya ialah lilin telinga yang secara automatik telah disapu keluar oleh petugas-petugas yang sentiasa bekerja di dalam telinga kita.

Apabila tugas mereka diganggu, maka semakin hari semakin banyaklah lilin telinga akan terkumpul dan terperosok ke bahagian yang lebih ke dalam.

Sampai ke suatu tahap, kita akan mengalami apa yang dikenali sebagai kurang dengar jenis konduktif (conductive hearing loss).

Tidak kurang juga kes-kes di mana hujung kapas terlucut daripada bahagian plastiknya dan menyebabkan ia tertinggal di dalam lubang telinga.

Ia tidak dapat dikeluarkan di rumah oleh pesakit sendiri atau kawan yang ingin membantu. Ini kerana lokasinya yang agak jauh ke dalam, ruangnya yang sempit serta susunan saluran telinga yang tidak lurus sepenuhnya.

Pengeluaran kapas berkenaan biasanya memerlukan pemeriksaan mikroskopik dan putik kapas yang tertinggal diambil keluar dengan menggunakan forseps.

Ada juga di kalangan kita yang menggunakan benda-benda yang lebih berbahaya seperti pin rambut, lidi, hujung pensel dan sebagainya untuk mengorek telinga.

Penggunaan alat-alatan ini lebih mengundang padah kerana ia akan lebih mendedahkan pesakit kepada kecederaan yang serius seperti luka pada saluran telinga dan kerosakan pada gegendang telinga selain daripada ia turut mendedahkan kepada risiko jangkitan kuman pada saluran telinga yang dipanggil otitis eksterna.

Kurang dengar

Apabila terlalu banyak lilin telinga yang termampat dan terperosok ke dalam, ia semakin menghampiri gegendang telinga.

Gegendang ini berfungsi sebagai penukar daripada tenaga bunyi kepada tenaga getaran atau mekanikal.

Apabila ada sesuatu yang menyentuh apatah lagi menghimpit dan menekan ke atasnya, maka sistem konduksi bunyi akan terganggu dan terjadilah masalah pendengaran.

Perlu difahami, kehadiran gumpalan lilin telinga yang termampat akibat sentiasa ditolak masuk oleh putik kapas akan menyebabkan gelombang bunyi yang sepatutnya masuk ke dalam telinga akan terhalang.

Lantas, jumlah stimulasi bunyi yang sampai ke gegendang untuk diinterpretasi akan menjadi minimum dan mungkin tidak cukup untuk tahap pendengaran yang jelas.

Rawatan

Pesakit selalunya akan hadir ke klinik dan hospital apabila terjadinya masalah pendengaran yang mengganggu tugas harian mereka.

Ada juga di kalangan pesakit yang menghadapi bunyi bising (tinnitus) di dalam telinga. Setelah menjalani pemeriksaan dan lilin telinga termampat disahkan, doktor akan menggunakan beberapa kaedah untuk mengeluarkannya.

Kaedah konvensional yang digunakan ialah dengan memancutkan air suam ke dalam telinga dengan menggunakan picagari (ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang terlatih sahaja).

Dengan cara ini, lilin telinga akan menjadi sedikit lembut dan lama-kelamaan ia akan terkeluar dengan arus air tersebut.

Bagi sesetengah kes pula, ketulan-ketulan yang terlalu keras dan mampat akan dilembutkan terlebih dahulu dengan sejenis ubat titis telinga dan kemudiannya barulah lilin termampat tadi mudah dikeluarkan.

Sesetengah hospital, terutamanya hospital besar yang mempunyai perkhidmatan pakar telinga, kaedah penyedutan lilin telinga di bawah pemeriksaan mikroskopi boleh dilakukan.

Apabila lilin telinga telah dikeluarkan, biasanya pesakit akan memperoleh tahap pendengaran seperti sedia kala.

Bunyi bising dalam telinga atau tinnitus akan hilang dan rasa selesa kembali dinikmati. Nasihat yang diberikan ialah supaya pesakit tidak lagi menggunakan putik kapas pada masa akan datang.

Kita perlu ingat bahawa badan kita telah diciptakan dalam keadaan yang cukup baik dan serba lengkap.

Sebarang manipulasi hendaklah disertakan dengan ilmu yang mencukupi agar kita tidak ditimpa mudarat.

Benarlah kata orang-orang tua bahawa menjaga kesihatan dengan cara mencegah adalah lebih baik, lebih selesa, lebih mudah dan jauh lebih murah daripada merawat.

Sunday, April 26, 2009

KLBIF09

Alhamdulillah..

Akhirnya berjaya juga menjejakkan kaki di KLBF09. Walaupun tidak masuk dalam perancangan program

Namun Allah yang menentukan segalanya, hati ini hanya mampu berdoa dan berharap.

Setibanya di PWTC, tiada lain yang bermain di kepala melainkan ke booth Telaga Biru.


Kenapa Telaga Biru?

Pertama sebab nak dapatkan majalah solusi yang tertinggal

Kedua, nak dapatkan buku untuk ubat hati yang dah 'tenat' ni!!


Dan..

Hasilnya luar biasa

Ku temukan sesuatu yang luar biasa..Alhamdulillah

This book really inspire me to be like him..and I really admire kak Fatimah

Sentuhan tulisannya seperti peribadinya, Subhanallah luar biasa walaupun baru sekali berjumpa dengannya.

Sebagai tanda terima kasih kepada Abang Drebar yang sanggup membawa kami ke sini..

Aku hadiahkan Abg Mi (lupe nama abang sape..maaf) majalah solusi!!

Syukran Abang Mie..sangat menghargai jasa abang!


"Jadikan hari ini lebih baik dari semalam"

Continue..Thursday, March 19, 2009

Roti Canai Teh Tarik


Suatu pagi di sebuah kedai makan di Johor Bahru. Sambil pekena roti canai dan teh tarik, duduk 3 orang sahabat. Ana, Isma dan kak Sha. Ana menyatakan hasrat untuk ke Kelantan.

Ana : Saya nak ke Kelantan cuti ni, tapi member kita cakap kalau g sana mesti miss solat. Pakcik tak nak berhenti.

Kak Sha : itula, kalau soal solat ni diambil mudah, sebab tu jer kita dah tak solat, padahal solat tu wajib betul tak?

Ana & Isma : betul tu kak!

Kak Sha : tau tak sebenarnya Islam ni mudah je, kat mana2 pun kita boleh solat. Rasulullah dan sahabat pun time perang pun solat. tapi kita? dalam bus pun tak solat.

Ana :habis tu mcm mana kak? kita kene simpan wudjuk la eh?

Kak Sha : Ok, mcm ni la..apa pegangan kita?

Ana & Isma : Al-Quran dan sunnah la kak!
Kak Sha : Sunnah tu dari siapa?

Ana : Rasulullah!

Kak Sha : betul! tapi antara Rasulullah dgn Imam Syafie nak ikut sapa?

Isma: Rasulullah dan imam Syafie.

Kak Sha : siapa maksum? Rasulullah atau imam Syafie?

Ana : dua2 la kak

Kak Sha : Erk..awak fikir betul2 maksum tu apa?

Ana : owh ok..saya dah tau Rasulullah kak.

Kak Sha : selain mazhab Syafie..kita iktiraf 3 mazhab yang lain tak?

Isma : Iktiraf..tapi kita mazhab Syafie kak!

Kak Sha : ok, tp tadi awak ckp Imam Syafie tak maksum kan? boleh jadi tak berlaku kesilapan?

Ana : Boleh.

Kak Sha : betul, tapi sekarang yang maksum tu Rasulullah kan? kita iktiraf 4 imam kan? boleh jadi Imam Maliki jumpa hadith yg sanadnya jumpa pada Rasulullah, dan boleh jadi berlaku kesilapan pada Imam Syafie dimana hadith tu terdapat perawi yang tak boleh dipercayai. kalau timbul isu ni, siapa yang betul? nak ikut Imam Maliki atau Syafie?

Isma : Maliki (dengan yakin)

Ana : kita Syafie kak!

Kak Sha : kan tadi awak cakap imam Syafie tu tak maksum? dan ikut Rasulullah sebab kita ikut Al-Quran dan Sunnah dan bukannya Al-Quran dan Syafie?

Ana : kita Syafie kak!

Isma :(kebingungan)
p/s : Anda bagaimana? adakah seperti Ana atau Isma?

Thursday, March 5, 2009

Hari-hari yang berlalu..


Sibuk kah aku?
hmm..aku masih mencari jawapan..

tapi hari2 yang berlalu memberi seribu pengertian beserta pengajaran..
hari-hari yang berlalu membuatkan aku lebih mengenali apa itu erti kehidupan
tak semuanya indah..
banyak cubaan dan terkadang fitnah menemani..


hari ini ketika dalam perjalanan ke Lab..
aku dapat satu message dari seseorang yang jauh dari pandangan mata
namun sangat dekat di hati//
kandungan message seolah2 mengerti keadaan diri ini..

" hidup ini adalah untuk bersyukur,,
bersyukur pada orang yang menyakiti..
kerana dialah orang yang menabahkan hati kamu,
pada orang yang tak mengindahkan kamu
kerana dialah yang memupuk berdikari.
pada yang menjatuhkan kamu,
kerana dia yang menghebatkan keupayaanmu,
pada yang mengujimu,
kerana dia yang memberi peluang mujahadahmu,
pada yang menyeksa kamu,
kerana dia yang menguji kesabaran kamu.
Bersyukur dengan segala ujianNya
Kerana itu tanda tarbiah dari yang Esa"
take care dear..

tanpa ku sedari..
pantas saja air mata ini berguguran..
menanti hari esok..

Monday, February 23, 2009

Saat mencemaskan
Separuh hari bersama daurah adik-adik..terasa bahagia dengan teletah mereka.
setelah semuanya selesai, lepas zohor kami pulang ke kampus..
Masa yang ada dimanfaatkan untuk berehat sementara menunggu Asar.
Baru 10 minit mata terlelap..tiba-tiba dikejutkan dengan panggilan telefon.
Mata memandang ke skrin ternyata nama Abah muncul..

Rupanya Mak yang call dari hospital..selepas bertanya khabar mak menceritak detik cemas
yang mungkin sukar untuk mak lupakan..

"Ya Allah Tykhah..risaunya mak, tadi Asyraf kejang satu badan, mata dah terbeliak terankat ke atas, mengelatar satu badan, kalut mak ngan abah carik misi, Doktor cuti pula hari ini (Sabtu), kelam kabut mak abah ngan misi carik ubat, telefon Doktor ..bekejar ke Farmasi. Ya Allah sesak nafas mak dibuatnya..setengah jam juga lah Asyraf kejang..sedih sangat tengok Asyraf"

"Kenape mak?"

"Ubat yang Doktor bagi tak sesuai ngan badan Asyraf.."
jauh di sudut sana, aku dapar rasakan getaran dari suara mak..

hati ini, menangis semahu-mahunya..
Bila melihat mak Abah sedih atau menangis..hati ini pasti kalah..

"Ya Allah kuatkan semangat Mak, Abah,Asyraf serta kami sekeluarga untuk menerima ujian dari Mu ini"

Teringat Fiman Allah

"Allah tidak akan membebani seseorang,
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.."
(2 : 284)


Tapi disebalik ujian ini aku temukan sesuatu yang Indah..semoga Allah kuatkan hati kami dan tetapkan Iman kami di dalam jalan yang diredhaiNya..amin...

Friday, February 20, 2009

Situasi Bahaya


Tersedar dari lena..terus lihat ke arah hp yang sentiasa berada di sebelah.lihat pada hp ada 3 panggilan tidak berjawab:
1) Asyraf
2) Cekom kecik
3) kak fisha

kenapa Asyraf telefon? jarang budak ni akan call kalau takda hal.Siapa Asyraf?he is my lil brother..
lantas jari ini menghubungi..

"Assalamualaikum Acap nape call kak Tykhah?

" Wa'laikumussalam..tak tau ker acap masuk hospital?
dah 2 hari dah..tak boleh nak bangun dah teruk rasanya"

"erk?..takde sape pun beritahu kak Tykhah?"

"mak ada kat sebelah acap ni..cakap ngan mak!"

(lantas telefon bertukar tangan)"
Assalamualaikum..nape mak tak beritahu Tykhah, Asyraf masuk wad?"
kalau tak boleh balik!"

"Wa'alaikumussalam..mak telupa sangat duk kalut fikirkan Asyraf je
lupa kat Tykhah.."
(perbualan berlangsung hinggalah Abah sampai)
*Asyraf menghidapi sejenis penyakit yang agak merbahaya berkaitan dengan telinga, bunyi macam simple tp agak complicated, coz banyak risiko terpaksa difikirkan sebelum menjalani pemedahan. kerana ianya boleh menyebabkan kecacatan mental kekal jika tersalah caturan. Mak & Abah sedang berbincang dengan Doktor apakah rawatan yang terbaik memamandangkan Asyaraf sedang menunggu keputusan SPM..

Doakan semoga Asyraf dapat sembuh dan kembali seperti biasa..Amin

Thursday, February 19, 2009

S.I.T.U.A.S.I
Bila sebut pasal situasi..
boleh jadi ia situasi yang menyenangkan atau sebaliknya


bila ada sahabat yang mengalami masalah kita dengan mudah saja memberikan nasihat, pandangan, ulasan dan macam lagi.
tapi bila terkena kat batang hidung sendiri..rasa nak pitam pun ada..

betulke keputusan yang aku buat ni?

knapa bende ni terjadi padaku?

semuanya serabut...

situasi 1

saya diberi situasi untuk membuat pilihan?
nampak macam mudah tapi bila ia berkait dengan soal kehidupan ia jadi sangat sukar..

Situasi 2

Bilamana pilihan itu adalah soal kerjaya dan tanggungjawab..
ini adalah pilihan yang agak berat.kerna apa?
kalau kita tak tunaikan apa nak jawab depan Allah nanti?

Situasi 3

Apabila orang sekeliling menuduh kita itu dan ini
sehingga kita disingkirkan, tanpa pertemuan 2 mata.
ini yang membuatkan saya lebih marah!!
marah?
ya.. saya memang sangat marah bila ianya melibatkan
mereka yang kononnya memakai nama Agama..
Agama tak salah,Islam dah sempurna..tapi mereka atau kita yang melaksanakannya
tanpa menjaga hubungan sesama manusia..macamana?
sebagai langkah, sebelum membuat sesuatu keputusan akhirnya, SAYA harus berbalik
kepada Sunnah. Bagaimana?
ISTIKHARAH

Sunday, February 15, 2009

suatu cerita...


Dalam sebuah bas..

" nak kemana nak?" tanya seorang pakcik..saya kira dalam pertengahan 40an

" nak balik JB.."
"Pak cik?"
pertanyaanku disambut..

"sama la..pak cik nak ambil anak pakcik kat sek seni"
esok ada sain kontrak ngan RTM untuk drama baru, nak balik hari je..
sampai pukul 8 malam ni..pukul 9 acik balik KL balik.."

"tak penat ke Cik?..saya balik ni pun dah penat, inikan pulak pakcik semata-mata
ambil anak plak tu..huh.."

"nak buat mcm mana dah RTM nak ambik anak Pakcik berlakon..terpaksala.."

"Owh berlakon drama..entahla acik saya tak suka tengok drama kita..bukan apa
banyak bende tak baik dari baik..moralnye sikit, tp yg tak baik tu banyak bukan main..
macam mana kita nak maju Pak cik?"

"habis anak rase apa yang Pakcik buat ni salah ker?

"Pak Cik lebih makan garam dari saya, Pak cik tahu mana yang baik dan tak,
dan apa yang Pak cik nak untuk anak pak cik samada jadi artis atau anak solehah
Pak cik yang mencorakkan mereka tak gitu cik?"

p/s: perbualan berlansung sampaila pak cik ni masih nak tegakkan benang yang basah..
then saya ambil keputusan untuk berdiam diri dan tidur....

Ibu bapalah yang mencorakkan anak mereka..tp kenapa Cikgu masih dijadikan sasaran?
fikir-fikirkan...

Syukur dikuniakan Mak dan Abah yang memahami dan memberikan yang terbaik untuk
anaknya..Amin

Thursday, February 12, 2009

Mereka Syahid..Kita??


Allahuakbar..
Maha suci Allah atas segala nikmat pemberiannya..
melihat gambar dibawah membuatkan hati ini tertanya-yanya
apakah yang aku lakukan untuk sehingga ke hari ini untuk aku persembahkan di hadapan Allah nanti?

Teringat pada Mak Su Reem yang berada di Gaza atas misi kemanusian MERCY..


WAJAH SYUHADA' GHAZZAH


الموت في سبيل الله أسمى أمانينا


Bangga mendapat syahid yang diidamkan


Tiada yang Lebih Hebat dan Manis selain Syahid


Pergi Mendapatkan Janji Allah swt


Aku Mendapatkan Kekasihku ...oh TuhanKu


Tiada sinar dan Cahaya seindah Cahaya dan Sinar Syurga


sumber dari:http://ustaznasrudin-tantawi.blogspot.com/

Rimas

Rimas rasanya dengan isu politik sekarang,lepas satu isu hinggalah isu yang seterusnya
pembohongan yang berlebihan dalam media...sesak rasanya nafas ini.
tapi yang benar tetap akan menang hanya Allah yang akan menentukan bila dan bagaimana
ianya akan berlaku!tapi ada sesatu yang tidak akan pernah rimas dengan kita..ALLAH

maka hanya Dia lah tempat kita memohon pertunjuk dan meminta pertolongan

" Ya Allah kepunyaan Mu segala pujian,
Engkaulah cahaya segala langit dan bumi
dan sesiapa yang terdapat di antaranya keduanya
kepunyaanMu segala pujian
Engkaulah Yang Maha Mengurus
segala langit dan bumi
dan sesiapa yang terdapat di antaranya
dan kepunyaanMu segala pujian dan
Enkaulah kebenaran
janjiMu benar
ucapan Mu benar
pertemuan denganMu benar
syurga itu benar
neraka itu benar
semua nabi benar
Nabi Muhammad benar
hari Kiamat benar
Ya Allah kepada Mu aku berserah diri
kepada Mu aku beriman
kepada Mu aku bertawakal
kepada Mu aku akn kembali
kerana Mu aku sanggup bermusuhan
kepada Mu aku berhakim
oleh sebab itu ampunilah semua dosaku
samada yang telah berlalu ataupun yang akan datang
samada aku lakukan secara sembunyi
ataupun yang aku lakukan secara terang-terangan
Enkaulah Tuhanku
tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau
tiada daya dan tiada kekuatan
melainkan taufiq Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung"Align Center

Thursday, January 29, 2009

Teruja dan terus teruja!!!!


Alhamdulillah segala pujian hanya untukMU...
sudah hampir sebulan mak dan abah pulang dari tanah suci, seperti biasa banyak cerita yang dikongsikan untill now mak dan abah sangat excited ceritakan pengalaman yang berlaku di Tanah Suci. Oleh kerana semangat Haji yang sengat hebat..maka Alhamdulillah berjaya juga akhirnya mendaftarkan sebagai bakal haji di TH petang tadi.

Cik Unta disamping mak


Di Kaunter TH..terasa begitu teruja untuk menambung tambahan duit elaun baru masuk beberapa hari yang lepas dan sebelum terlambat duit yang sedikit berjaya di simpan..walaupun niat di hati nak beli speedlight dan nampaknya impian itu masih lagi terkubur..(kapankah speedlight itu akan hadir dalam hidupku??)..walaubagaimanapun urusan di kaunter TH sangat mudah hanya perlu menyatakan yang kita ingin mendaftar dan lansung itu juga nama kite didaftar.Tapi.. bila saja slip itu diterima muncul angka 2024 ini adalah tarikh saya bakal menunaikan Haji
bila dihitung umur ini mencecah 37 tahun (huh..lame lagi) tapi makcik kaunter cakap kalau duit simpanan sudah mencecah RM11.000 maka kita boleh membuat surat rayuan untuk dipercepatkan!!( kembali tesenyum).

mak dan abah

"kalau ada rezeki lebih tykhah nak buat Umrah dulu mak" dah lama sebenarnya nak pergi..mak cakap ada rezeki lebih nanti kita buat umrah satu family ..(berdoa dan terus berdoa agar masa itu tiba)...Dan diri ini masih lagi teruja dan terus teruja untuk.....

Tuesday, January 6, 2009

Akhirnya..

Dah lame tak menulis..disebabkan kecemburuan masa serta kemalasan yang menyerang bila cuti ni..Alhamdulilah Luar Biasa Allahuakbar kate2 yg sangat hebat. syukur program motivasi puchong berjaya dengan success sekali yeke?(perasan sendiri la..hee) tapi ape2 pun terima kasih pada akhawat2 yang terlibat atas pengalaman yang luar biasa ini sekaligus dapat rawat 'hati' yang parah ni..seawal 6.30 pagi kami bertolak dengan menaiki putra berasak dengan mereka yang pergi bekerja huh..sungguh luar biasa sangat sesak, setiba sampai di Kl Sentral haluan bertukar ke serdang kerana ada akhawat yg menunggu kami disana. sekali lagi berasak di dalam KTM dan setiba serdang sebuah kereta menunggu dan kami bergerak ke puchong..Alhamdulillah kami tiba disana dengan selamat walaupun terlewat beberapa minit..

( perbincangan kakak facy sebelum berperang)(Adik-adik luar biasa)

program selama 2 hari 1 malam berakhir pada hari rabu.Alhamdulilah makcik2 Taman Puchong Utama ni sangat luar biasa. terasa senang sekali mendampingi makcik2 dan kakak2 disini. apa yang best
1) ramah sekali
2) masakan yg sangat luar biasa(siap ada sambal mangga+ sambal tempoyak) memang betul2 menguji...
4) sporting( siap leh join perang lagi)

( makcik plak yg over..tp enjoiceee)

sakali lagi tahniah pada akhawat2 yang terlibat secara langsung ataupun tak.. yg pasti program yang dirancang selama sejam di ym berjaya akhirnya beserta komitmen yang diberikan..mudah-mudahan usaha kecil kita ini diredhai Allah..Amin.